Witamy Państwa na stronach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy!

Celem działania naszego Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek w miarę możliwości doprowadza do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiega powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Pomoc Społeczna polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY 

 

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Macieja Twardowskiego. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej; 

2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej; 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te osoby powierzonych Im zadań, 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w celach archiwizacyjnych). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

b) dane są przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

c) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

a) zakwestionuje Pani / Pan prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; 

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią / Panem umową lub na podstawie zgody, 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państw trzecich. 

 

Apel o pomoc dla Karola Anaszkiewicza