Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa (umowa na zastępstwo)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psychologa.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe  psychologiczne -  specjalność psychologia kliniczna (dyplom).
2. Doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorującymi psychicznie (zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy).
3. Staż pracy z osobami chorującymi psychicznie – min. 6 miesięcy (zaświadczenia, świadectwa pracy).

Warunki zatrudnienia: umowa na zastępstwo od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r. w wymiarze całego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymagania pożądane:
- znajomość ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009r Nr 175, poz.1362, z późn. zm)
- znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz.535)
- znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy  (Dz.U. z 2010r Nr 238 poz. 1586)
- znajomość innych aktów prawnych związanych z wykonywanymi zadaniami i  prowadzeniem  niezbędnej dokumentacji

Zakres czynności :
- diagnoza psychologiczna z uwzględnieniem wskazówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych prowadzenie obserwacji uczestników pod kątem funkcjonowania w środowisku
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
- prowadzenie wsparcia psychologicznego w zależności od: celu i potrzeb diagnostycznych, stanu zdrowia uczestnika, możliwości terapii
- uczestnictwo w zespole terapeutycznym, którego psycholog jest członkiem
- rozmowy z rodzinami i opiekunami uczestników
- kształtowanie środowiska terapeutycznego ŚDS
- prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami bezpośrednich przełożonych oraz Dyrektora OPS
- bieżące uzupełnianie znajomości przepisów oraz innych oraz innych wiadomości niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. 

Wymagane dokumenty :
1. CV
2. List motywacyjny
3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty
o posiadanych uprawnieniach,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem.

Oferty w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (sekretariat) do dnia 24.06.2013 do godz. 10:00.