Zapytanie ofertowe na zakup szkolenia dla 4 pracowników OPS Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w tym osób zagrożonych bezdomnością

Zapytanie ofertowe na zakup szkolenia dla 4 pracowników OPS Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w tym osób zagrożonych bezdomnością - II stopień - firma zewnętrzna; zapytanie poniżej 14 000 euro

Wymagania niezbędne:
Minimum jeden trener spełniający poniższe wymagania
1. Wykształcenie wyższe   w kierunku: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia lub podobne o charakterze kierunkowym;
2. Uprawnienia:
- potwierdzone kwalifikacje trenerskie,
- potwierdzone kwalifikacje w obszarze tsr - superwizor lub trener tsr
3. Staż pracy co najmniej 10 lat w zawodach związanych z profesjonalną pomocą psychologiczną oraz co najmniej 5 lat w zawodzie trenera
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii (podejścia) skoncentrowanej na rozwiązaniach min. 5 szkoleń z zakresu tsr (minimum 90 godzin każde) przeprowadzonych szkoleń w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Program szkolenia:
1. Zaawansowane rozumienie źródeł tsr
2. Praca interwencyjna
3. Monitorowanie
4. Praca z rodziną a tsr
5. Praca z dzieckiem a tsr
6. Uzależnienia a tsr
7. Zaburzenia psychiczne a tsr
8. Etapy zmian a adekwatne motywowanie
9. Technika skalowania zaawansowane warianty
10. Eusemia i euheresis
11. Wykorzystanie potencjału relacyjnego
12. Przemoc a tsr

Szkolenie ma być prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnego udziału uczestników.
 
Szkolenie będzie odbywało się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dz. Ursus przy Pl. Czerwca 1976 Nr 1 lub w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, Warszawa

Termin szkolenia oraz godziny szkolenia do ustalenia z koordynatorem projektu.

Zamawiający dopuszcza realizację warsztatów w weekendy, po każdorazowym uzgodnieniu z koordynatorem projektu.
Wykonawca przedstawi  cenę za przeprowadzenie szkolenia biorąc pod uwagę następujące wytyczne:

Cena szkolenia zawiera:
a.  Kosztem Wykonawcy jest także przygotowanie
• Serwisu kawowego, czyli: kawa, herbata, woda, sok, ciastka kruche, cukier, mleko do kawy oraz zabezpieczenie naczyń jednorazowych
• wyposażenie sali stosownie do prowadzonych zajęć: tablica, flipchart + papier, markery
• narzędzia niezbędne do realizacji warsztatu np. sprzęt audio, komputer etc.
• Materiały szkoleniowe: książki, artykuły, papier do flipchartu, notatniki, długopisy
• Obsługi szkolenia

Zakres czynności:
1. Poprowadzenie cyklu 15 dniowego (łącznie 150 godz. dydaktycznych) szkoleń dla grup 4 osobowej – w ramach  projektu  „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”. 
2. Opracowanie programu szkolenia mającego na celu poszerzenie wiedzy i uczestników  szkolenia.
3. Przygotowanie materiałów.
5. Przedstawienie merytorycznej wiedzy.
6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu.
7.  Współpraca z koordynatorem projektu.
8.  Realizacja: czerwiec- lipiec 2013r.
9. Wystawienie zaświadczeń uczestnikom szkolenia z obowiązującymi w projekcie logo.

Wymagane dokumenty
1) Cv
2) Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
3) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4) Program szkolenia
5) Formularz ofertowy wypełniony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty w zamkniętej kopercie  należy składać do dnia 17.06.2013 do godz. 10,00 w pokoju  nr. 14; Ośrodka Pomocy Społecznej– Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa.

Osoba do kontaktów – Edyta Kowalczyk tel. 22 478 41 14; 514 361 555

Zapytanie