Zapytanie ofertowe na szkolenie dla pracowników OPS i instytucji samorządowych (dla 20 osób) projekt „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla pracowników OPS i instytucji samorządowych (dla 20 osób) projekt „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” - firma zewnętrzna

Wymagania niezbędne:
Minimum dwóch specjalistów spełniających poniższe wymagania
1. Wykształcenie wyższe: psychologiczne lub pedagogiczne
2. Uprawnienia: certyfikat trenerski, certyfikat coacha
3. W tym jeden trener dodatkowo certyfikat ICC, ICF
4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń min.  160 h godz. przeprowadzonych szkoleń, związanych z tematyką poniższą, każdego trenera– wykładowcy w ciągu ostatnich 2 lat.

Program szkolenia:

Część pierwsza: Efektywność osobista i zawodowa. Warsztaty rozwojowe dla pracowników partnerstwa lokalnego Ursus (pracownicy ośrodka pomocy społecznej, Kamiliańskiej misji pomocy społecznej, Urzędu Dzielnicy Ursus, spółdzielni mieszkaniowych, zakładu gospodarowania nieruchomościami) w zakresie nabycia kompetencji inter- i intrapersonalnych, w celu usprawnienia współpracy pomiędzy organizacjami, efektywnej pracy z beneficjentami (klientami) i podniesienia satysfakcji osobistej i zawodowej. Część druga to indywidualne szkolenie/konsultacje dla uczestników partnerstwa z opracowaniem planu dla danej osoby.

Część I:
I dzień – integracja, wprowadzenie do komunikacji
II dzień – efektywna komunikacja (ustalenie sytuacji obecnej i pożądanej oraz wartości przepracowanie barier, przekonań, ustalenie celów osobistych)
III dzień – asertywność
IV dzień – asertywność cd. zarządzanie sobą w czasie z elementami warsztatu antystresowego
V dzień – coaching grupowy, elementy prewencji stresu w organizacji.
VI dzień – wypracowanie własnych metod (zgodnie z predyspozycjami osobistymi) pracy z klientem

Część II:
12 indywidualnych (1,5 do 2,5 godz. każde) spotkań (coaching) dla pracowników.

Szkolenie będzie odbywało się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Termin szkolenia oraz godziny szkolenia do ustalenia z koordynatorem projektu.
Zamawiający dopuszcza realizację warsztatów w weekendy, po każdorazowym uzgodnieniu z koordynatorem projektu.

Cena szkolenia zawiera:
a.  Kosztem Wykonawcy jest także przygotowanie
• Serwisu kawowego, czyli: kawa, herbata, woda, sok, ciastka kruche, cukier, mleko do kawy oraz zabezpieczenie naczyń jednorazowych
• Catering w postaci obiadu (drugie danie) – dotyczy I części pierwszej
• Obsługi szkolenia
b. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia:
1. wyposażenie sali stosownie do prowadzonych zajęć: tablica, flipchart + papier, markery i inne narzędzia niezbędne do realizacji warsztatu np. sprzęt audio, komputer etc.
2. materiały szkoleniowe: notatnik lub skoroszyt, długopis
3. testy i narzędzia do diagnozy

Zakres czynności:
1. Poprowadzenie cyklu 6 ( 6 godzin dziennie) dniowego szkoleń dla grup 20 osobowej – w ramach  projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”. 
2. Poprowadzenie cyklu 12 indywidualnych spotkań
2. Opracowanie programu szkolenia mającego na celu poszerzenie wiedzy i zakresu umiejętności społecznych uczestników szkolenia.
3. Przygotowanie materiałów w formie skryptu dla uczestników wraz ćwiczeniami.
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu oraz wystawienie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
5.  Współpraca z koordynatorem projektu.
6.  Realizacja – czerwiec- lipiec 2013r.

Wymagane dokumenty
1) Cv
2) Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnień,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
3) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4) Formularz ofertowy wypełniony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty w zamkniętej kopercie  należy składać do dnia 26.06.2013 do godz. 10,00 w pokoju nr. 14 Ośrodka Pomocy Społecznej– Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa.

Oferta