Ogłoszenie o naborze na stanowisko wychowawcy w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka
(umowa zlecenie  na czas określony od dnia 01 września  2013r. do 31 grudnia 2013r.)


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy będzie należało między innymi:
a. prowadzenie zajęć grupowych z uwzględnieniem opinii innych instytucji i własnych obserwacji,
b. pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej i poszerzanie jego wiedzy o świecie,
c. określenie kierunku i programu działań, śledzenie efektów pracy i weryfikacji prognozy,
d. praca z rodzicami wychowanków,
e. prowadzenie dokumentacji określonej w Regulaminie Ośrodka Wsparcia,
f. konsultowanie wyników obserwacji, badań z zespołem,
g. współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie działalności Integracyjnego Ośrodka Wsparcia.

Praca wychowawcy będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia.
Wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo tj. w godz. 14.00-18.00 
Miejsce świadczenia pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” ul. Prawnicza 54 w Warszawie

Wymagania konieczne:
·     obywatelstwo polskie;
·     ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, lub  na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub  na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
- lub wykształcenie średnie i udokumentowany, co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
·     posiadanie min. 2 letni staż pracy z dziećmi romskimi,
·     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
·     niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
· kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,

Kandydat powinien posiadać:
- znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej,
- znajomość ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych,
- znajomość specyfiki pracy w placówce wsparcia dziennego,
- znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

Wymagania pożądane:
a. umiejętność pracy zespołowej,
b. umiejętność organizacji pracy,
c. dyspozycyjność,
d. kreatywność,
e. dobry kontakt z młodzieżą,
f. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
g. odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·     życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie;
·     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
·     kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
·     podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
·     podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
·     podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
·     podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w terminie do 20 sierpnia 2013r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa

w zamkniętej kopercie do sekretariatu Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Wychowawca”.