Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (projekt systemowy „Ja i moja przyszłość")

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko asystenta rodziny do projektu systemowego
„Ja i moja przyszłość"
umowa zlecenie od momentu podpisania do 31.12.2014r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ;
•  sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymiar czasu pracy - 70h miesięcznie w okresie: od czasu podpisania umowy do 31.12.2014 r.

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
•znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej
• staż pracy w wykształceniu kierunkowym, min. 3 lata ( zaświadczenie, referencje, opinie)

Wymagania pożądane:
• znajomość regulacji prawnych z zakresu: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów niezbędnych we współpracy z rodziną
• rzetelność, dyspozycyjność, odpowiedzialność
• łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• umiejętność pracy w oparciu o kontrakt socjalny
• umiejętność pracy w zespole
• mile widziane doświadczenie w pracy z rodziną

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji;
• kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
• podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
• formularz ofertowy wypełniony przez kandydata  stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 20.12.2013 r. do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa, Plac Czerwca 1976r. Nr 1, pok. Nr 14.