Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa na um. zlecenie w ramach projektu „ Ja i moja przyszłość”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko psychologa na umowę zlecenie w ramach projektu „ Ja i moja przyszłość”

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne -  specjalność psychologia kliniczna lub społeczna
 2. Ukończona Szkoła Psychoterapii  (certyfikat bądź zaświadczenie)
 3. Ukończony Kurs Pomocy Psychologicznej lub inny podnoszący kwalifikacje z zakresu udzielania pomocy i interwencji psychologicznej (certyfikat bądź zaświadczenie)
 4. Doświadczenie pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi z rodzin dysfunkcyjnych  min 2 lata (referencje, zaświadczenia, oświadczenia )
 5. Staż pracy – co najmniej 4 lata pracy indywidualnej terapeutycznej z osobami dorosłymi

Warunki zatrudnienia : umowa zlecenie na czas do 31.12.2014r. w wymiarze min. 120h od dnia podpisania umowy według harmonogramu ustalonego z koordynatorem projektu.

Zakres czynności:

- prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Ja i moja przyszłość”

- udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu i członkom ich rodzin w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych , wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny

- udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dorosłym uczestnikom w/w projektu

- prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania, karty pracy, ankiety, list obecności  i innych niezbędnych dokumentów

- w ramach monitoringu przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych porad psychologicznych, 

- współpraca psychologa z koordynatorem projektu „Ja i moja przyszłość”

Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przeprowadzonych zajęć  zgodnie  z wymogami projektu EFS. 

Wymagane dokumenty

 1. Cv
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnień,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Wypełniony formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 
 • Prowadzenie listy obecności  uczestników  konsultacji zawierającej potwierdzenie udziału  z własnoręcznym  podpisem uczestnika;
 • Sporządzenie pisemnej oceny funkcjonowania  psychospołecznego dla każdego uczestnika projektu na początku i na zakończenie udziału w projekcie;
 • Sporządzenie notatki po pierwszej godzinie terapii/konsultacji  oraz notatki podsumowującej po zakończeniu terapii/konsultacji;
 • Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oceniającej  uzyskane korzyści  w wyniku spotkań. 
 
Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami należy składać w  zamkniętej kopercie  do dnia 07.04.2014r  do godz. 10,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
 
Kontakt z osobą odpowiedzialną – p. Marcin Redzicki 22 478 41 15