Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ogłasza nabór na dwa stanowiska asystenta rodziny
(umowa o pracę na czas określony od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r.)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:
·  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
·  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
·  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
·  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
·  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
·  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
·  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ;
·  sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
·  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
·  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Uwagi
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy (40 godz. tygodniowo).

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.


Wymagania konieczne:
·  obywatelstwo polskie;
·  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
·  niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania pożądane:
·  znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych;
·  obsługa komputera;
·  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
·  umiejętność pracy w zespole,
·    co najmniej roczne  doświadczenie w pracy z rodziną.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie;
·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
·  kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
·  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
·  podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
·  podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
·  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do 18 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1
02-495 Warszawa

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „asystent rodziny”.