Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Warszawa, 12.06.2015r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

umowa o pracę  od 01.07.2015r.
Umowa na etat

Zakres czynności:

 1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej;
 2. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku;
 3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących;
 4. Czynny udział w tworzeniu lokalnych projektów i programów pomocy społecznej m. in. z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej;
 5. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami i organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 6. Zawieranie kontraktów socjalnych z osobą lub rodziną w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r.z późn. zm.,
 • wiedza z zakresu ustawy o pomocy społecznej i  kpa,
 • znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość programu POMOST.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : " Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego.”
Dokumenty należy złożyć w terminie do 26.06.2015r. do godz. 15,00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa, Plac Czerwca 1976r. Nr 1, sekretariat.