Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny (umowa o pracę na zastępstwo) (2)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny
(umowa o pracę na zastępstwo od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi: 

·  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

·  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

·  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

·  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

·  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

·  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

·  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ; 

·  sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

·  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

·  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015 poz.1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Uwagi 

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy (40 godz. tygodniowo).

 

Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez m.st. Warszawę.

 

Wymagania konieczne: 

·  obywatelstwo polskie; 

·  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna; 

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

·  niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane: 

·  znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych; 

·  obsługa komputera; 

·  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 

·  umiejętność pracy w zespole,

·    co najmniej roczne  doświadczenie w pracy z rodziną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

·  życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie; 

·  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

·  kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie; 

·  podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe; 

·  podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona; 

·  podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

·  podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2015 r. poz.2135”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do 18 kwietnia 2017r. do godz. 16.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

Plac Czerwca 1976r Nr 1

02-495 Warszawa

w zamkniętej kopercie do sekretariatu Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „asystent rodziny”.