Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa na umowę zlecenie w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
poszukuje psychologa do wykonywania zadań z zakresu
indywidualnego wsparcia psychologicznego
(umowa zlecenie)
w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne ze specjalizacją psychologii dziecięcej,
2. Kurs wczesnego wspomagania rozwoju,
3. staż pracy – co najmniej 5 lata w pracy z dziećmi i rodzinami,

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na czas realizacji projektu:
maj 2011r. – listopad 2012 r.
100 h łącznie w trakcie trwania projektu ( 50 h w 2011r. i 50 h w 2012r. )

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:
- prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”,
- udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży
w wieku od 6 -17 lat biorących udział w w/w projekcie,
- udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dorosłym uczestnikom w/w projektu i ich rodzinom,
- prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania, karty pracy, ankiet, list obecności i innych niezbędnych dokumentów,
- w ramach monitoringu przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych porad psychologicznych,
- współpraca psychologa z koordynatorem projektu „ Integracja i Edukacja Romów
z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”

Wymagane dokumenty:
1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach,
3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „psycholog”
do indywidualnego wsparcia psychologicznego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ul. Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa) lub przesłać na adres:opsursus@pro. do dnia 19 maja do godz. 16.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 478-41-25