Ogłoszenie o naborze na stanowisko pielęgniarki środowiskowej na umowę zlecenie w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Zatrudni  pielęgniarkę środowiskową do wykonywania zadań z zakresu
profilaktyki zdrowotnej
(umowa zlecenie)
w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie- ukończone liceum medyczne na wydziale pielęgniarstwa,
2. Ukończony kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowo/rodzinnych
3. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
4. Staż pracy – co najmniej 10 lata pracy w zawodzie pielęgniarskim.

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na czas realizacji projektu:
październik   2011r. – marzec 2012 r.
40 h miesięcznie ( łącznie 120 h w 2011r. i 120 h w 2012r. )

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pielęgniarki środowiskowej:
- prowadzenie indywidualnych i grupowych  spotkań z uczestnikami projektu „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”,
- motywowanie społeczności romskiej do regularnych wizyt lekarskich
- promowanie szczepień ochronnych
- prowadzenie spotkań edukacyjnych dotyczących higieny i profilaktyki zdrowotnej,
- współpraca z lekarzem rodzinnym zatrudnionym  w ramach projektu „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”,
- pomoc i udział  przy organizacji „ Białych Dni” dla społeczności romskiej,
- prowadzenie dokumentacji –kart pracy, ankiet i innych niezbędnych dokumentów,
- współpraca z koordynatorem projektu „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”

Wymagane dokumenty:
1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,
3) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
4) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „pielęgniarka środowiskowa”   w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ul. Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa) do dnia 3 października 2011r.  do godz. 16.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 478-41-25