Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy finansowego na umowę zlecenie w projekcie „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko doradcy finansowego na umowę zlecenie w projekcie finansowanym z EFS „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne ,  finanse i bankowość lub prawnicze (dyplom)
 2. Staż pracy potwierdzony referencjami lub zaświadczeniem – co najmniej 2  lata z osobami   zagrożonymi  wykluczeniem społecznym ( np. osoby z  nakazem eksmisyjnym,  zadłużeniem czynszowym,  niespłacanymi zobowiązaniami finansowymi, trudnościami w gospodarowaniu budżetem domowym itp.)

Warunki zatrudnienia : umowa zlecenie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r. w wymiarze 50h  według harmonogramu ustalonego wraz z koordynatorem.

Zakres czynności:

 • prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość pracy w miejscu zamieszkania klienta lub towarzyszenie w wizytach w instytucjach zewnętrznych- np. banki, komornik, firmy windykacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe)
 • pomoc w renegocjacji umów kredytowych lub rozłożeniu na raty spłat zobowiązań finansowych, w tym zadłużeń czynszowych itp.
 • analiza sytuacji finansowej klienta, wspólne ustalenie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej
 • dobór rozwiązania kredytowego zgodnego z potrzebami klienta
 • przekazanie merytorycznej wiedzy o prawach i obowiązkach w stosunku do instytucji zewnętrznych (np. banki, spółdzielnie mieszkaniowe itp.)
 • prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania, karty pracy, ankiety, list obecności  i innych niezbędnych dokumentów
 • współpraca z koordynatorem, prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w projekcie  „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”
  Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przeprowadzonych spotkań  zgodnie  z wymogami projektu EFS.

Wymagane dokumenty:

 1. Cv
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnień,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 4. Formularz ofertowy wypełniony przez kandydata  stanowiący zał. nr 1 do ogłoszenia.

Dokumenty w zamkniętej kopercie  należy składać do dnia 15.06.2012 do godz. 12,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa.

Do pobrania:

 1. Załącznik 1