Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych i psychologa w ramach projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”

Przedmiotem  zapytania ofertowego jest  przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych  i psychologa w ramach projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” w wymiarze 36 godzin.

Głównym zadaniem superwizora będzie merytoryczne wspieranie pracowników socjalnych i psychologa w realizacji projektu.
Superwizor dokona analizy relacji wzajemnego oddziaływania, podejmowanych działań przez pracowników socjalnych, będzie stymulował integrację, rozwój osobisty i zawodowy pracowników socjalnych i psychologa.

Superwizor powinien posiadać umiejętność projektowania i prowadzenia spotkań superwizyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz zastosowania przydatnych w superwizji metod i narzędzi.

Superwizja będzie realizowana w dni robocze w godz. 08-16 w siedzibie Ośrodka.
Dokładny harmonogram zostanie opracowany z koordynatorem projektu. 
Wykonawca zobowiązuje się do  ochrony uzyskanych danych osobowych przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Warunki zatrudnienia : firma zewnętrzna od dnia podpisania umowy  do 31.07.2013r. w wymiarze 36h według harmonogramu ustalonego wraz z koordynatorem.
Istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin pracy superwizora w projekcie w przypadku zaistnienia potrzeby większej ilości konsultacji wynikającej z potrzeb pracowników projektu.

Wymagane dokumenty:
1. oferta z podaną ceną za przeprowadzenie 1h superwizji
2. CV superwizora wraz z dokumentami potwierdzającymi:
a) wykształcenie wyższe psychologiczne
c) minimum 30 godz. w ciągu ostatnich 2 lat doświadczenia zawodowego w charakterze superwizora
d) referencje /min. 3/ potwierdzające umiejętności prowadzenia  superwizji
e) dokument poświadczający umiejętności prowadzenia grupy/warsztatu psychologicznego.

 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  – 31.07.2013r.

Kryterium oceny ofert 100% cena.

Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami należy składać w  zamkniętej kopercie  do dnia 24.01.2013r do godz. 10,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa.
Kontakt z osobą odpowiedzialną – p. Edyta Kowalczyk 22 478 41 14