Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny i psychologa w ramach projektu „Ja i moja przyszłość”

Przedmiotem  zapytania ofertowego jest  przeprowadzenie  superwizji dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny i psychologa w ramach projektu „Ja i moja przyszłość” w wymiarze min. 4 godzin na kwartał.
 
Głównym zadaniem superwizora będzie merytoryczne wspieranie pracowników socjalnych, asystenta rodziny  i psychologa w realizacji projektu.
Superwizor dokona analizy relacji wzajemnego oddziaływania, podejmowanych działań przez pracowników socjalnych, będzie stymulował integrację, rozwój osobisty i zawodowy pracowników socjalnych, asystenta rodziny i psychologa.
 
Superwizor powinien posiadać umiejętność projektowania i prowadzenia spotkań superwizyjnych (indywidualnych i grupowych) oraz zastosowania przydatnych w superwizji metod i narzędzi.
 
Superwizja będzie realizowana w dni robocze w godz. 08-16 w siedzibie Ośrodka.
Dokładny harmonogram zostanie opracowany z koordynatorem projektu. 
Wykonawca zobowiązuje się do  ochrony uzyskanych danych osobowych przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Warunki zatrudnienia: firma zewnętrzna od dnia podpisania umowy  do 31.12.2013r. w wymiarze min. 4h na kwartał według harmonogramu ustalonego wraz z koordynatorem.
Istnieje możliwość zwiększenia ilości godzin pracy superwizora w projekcie w przypadku zaistnienia potrzeby większej ilości konsultacji wynikającej z potrzeb pracowników projektu.
 
Wymagane dokumenty:

  1. oferta z podaną ceną brutto  za przeprowadzenie 1h superwizji
  2. CV superwizora wraz z dokumentami potwierdzającymi:
    a) wykształcenie wyższe psychologiczne
    b) udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 30 godz. pracy w ciągu ostatnich 2 lat w charakterze superwizora
    c) referencje /min. 3/ potwierdzające umiejętności prowadzenia  superwizji

 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  – 31.12.2013r.
 
Kryterium oceny ofert 100% cena.

Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami należy składać w  zamkniętej kopercie  do dnia 13.03.2013r. do godz. 10,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
Kontakt z osobą odpowiedzialną – p. Marcin Redzicki 22 478 41 15

Superwizja