Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa na umowę zlecenie w ramach projektu „Ja i moja przyszłość”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko psychologa na umowę zlecenie w ramach projektu „ Ja i moja przyszłość”

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe psychologiczne -  specjalność psychologia kliniczna lub społeczna
2. Ukończona Szkoła Psychoterapii  (certyfikat bądź zaświadczenie)
3. Ukończony Kurs Pomocy Psychologicznej lub inny podnoszący kwalifikacje z zakresu udzielania pomocy i interwencji psychologicznej (certyfikat bądź zaświadczenie)
4. Doświadczenie pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi z rodzin dysfunkcyjnych  min 2 lata (referencje, zaświadczenia, oświadczenia )
5. Staż pracy – co najmniej 4 lata pracy indywidualnej terapeutycznej z osobami dorosłymi

Warunki zatrudnienia : umowa zlecenie na czas do 31.12.2013r. w wymiarze min. 120h od dnia podpisania umowy według harmonogramu ustalonego z koordynatorem projektu.

Zakres czynności :
- prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu „Ja i moja przyszłość”
- udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom projektu i członkom ich rodzin w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych , wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny
- udzielenie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego dorosłym uczestnikom w/w projektu
- prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania, karty pracy, ankiety, list obecności  i innych niezbędnych dokumentów
- w ramach monitoringu przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych porad psychologicznych,
- współpraca psychologa z koordynatorem projektu „Ja i moja przyszłość”

Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania przeprowadzonych zajęć  zgodnie  z wymogami projektu EFS.

Wymagane dokumenty
1) Cv
2) Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnień,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach
3) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Prowadzenie listy obecności  uczestników  konsultacji zawierającej potwierdzenie udziału  z własnoręcznym  podpisem uczestnika
b) Sporządzenie pisemnej oceny funkcjonowania  psychospołecznego dla każdego uczestnika projektu na początku i na zakończenie udziału w projekcie
c) Sporządzenie notatki po pierwszej godzinie terapii/ konsultacji  oraz notatki podsumowującej po zakończeniu terapi/ konsultacji  oraz notatki podsumowującej po zakończeniu terapii/konsultacji.
d) Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oceniającej  uzyskane korzyści  w wyniku spotkań.

Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami należy składać w  zamkniętej kopercie  do dnia 25.03.2013r. do godz. 10,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa.

Kontakt z osobą odpowiedzialną – p. Marcin Redzicki 22 478 41 15

Do pobrania:

  1. Formularz ofertowy