Ja i moja przyszłość

„Ja i moja przyszłość”
projekt systemowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 7.1.1.:
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Projekt rozpoczął się w kwietniu 2012 r. a planowane zakończenie przewidywane jest na grudzień 2014 r.
W projekcie bierze udział 81 osób dorosłych, w rozbiciu na 3 grupy (2012r. – 27 os., 2013r. – 27 os., 2014r. – 27 os.), żyjących w rodzinach wieloproblemowych z terenu Dzielnicy Ursus, których członkowie borykają się z problemami wychowawczymi, bezrobociem, uzależnieniami i innymi dysfunkcjami. Są to rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej korzystające z pomocy społecznej.
    Cel ogólny naszego projektu to udzielenie wielostronnego wsparcia uczestnikom projektu ich rodzinom, prowadzącego do wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zapewniające poprawę funkcjonowania. Zakładamy, że udział w projekcie da ich uczestnikom szansę na zmianę postaw, aktywizację zawodową, ukończenie kursów zawodowych i umożliwienie przezwyciężenia trudności wychowawczych i interpersonalnych.

Projekt zakłada:

 1. Wdrożenie działań Asystenta rodziny w wybranych rodzinach prowadzące do znaczącej poprawy sytuacji rodzin objętych projektem. Asystent rodziny indywidualnie udziela rodzinie pomocy w zakresie uzgodnionych problemów i potrzeb. Indywidualna pomoc służy przede wszystkim rozwiązywaniu problemów podopiecznego i całej jego rodziny, wzbudzeniu w nim wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe. Obszary działań asystenta rodziny względem całej rodziny: pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych; wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie i wychowawczych z dziećmi; wsparcie w poszukiwaniu, uzyskaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; motywowanie do realizacji celów w rozwoju indywidualnym członków rodziny; monitorowanie zmian w sytuacji rodzinnej.
 2. Indywidualna i warsztatowa praca z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej: diagnoza potencjału zawodowego, wybór zawodu i szkolenia zawodowego, pisanie CV i listu motywacyjnego.
 3. Aktywizacja zawodowa obejmuje również takie działania jak warsztaty wspierająco – motywacyjne mające na celu nabycie przez uczestników lub wzmocnienie takich umiejętności społecznych, które pomogą im w zdobyciu pracy. Są to min.: wzmacnianie motywacji, budowanie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości.
 4. Pozostałe działania skierowane do uczestników i ich rodzin to: psychoedukacja rodzinna (relacje w rodzinie); trening umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; objęcie warsztatami budowania kompetencji i umiejętności społecznych rodzin uczestników; grupa wsparcia ukierunkowana na wzmacnianie i podtrzymywanie w podjętych decyzjach, rozwiązywanie bieżących trudności i wątpliwości związanych z wprowadzeniem zmian w życiu prywatnym i podejmowaniem działań skierowanych na poszukiwanie pracy; działania motywujące do własnej zmiany w obszarze dysfunkcji w rodzinie, objęcie wsparciem dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach  i inne;

    Uczestnicy będą objęci indywidualnym wsparciem psychologa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych, ale także w przypadku potrzeby indywidualnego wsparcia.
    Uczestnicy w projekcie będą brali udział w szkoleniach zawodowych, które zostaną wybrane zgodnie z ich potrzebami i umiejętnościami. Szkolenia te podniosą kwalifikacje zawodowe, co zostanie potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.

    Przez cały czas projektu uczestnicy będą współpracowali z pracownikiem socjalnym, który będzie wspierał ich w ramach pracy socjalnej.

Nasze założenia w projekcie:

 • Podpisanie kontraktów z 81 uczestnikami;
 • Objęcie 21 rodzin wsparciem asystenta rodzinnego;
 • Organizacja min. 250 h warsztatów rozwoju osobistego;
 • Organizacja min. 200 h z zakresu doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego);
 • Spotkania indywidualne z psychologiem (min. 250 h);
 • Ukończenie kursów zawodowych przez min. 70 osób;
 • Organizacja spotkania integracyjnego.

Rezultaty miękkie:

 • Zwiększenie kompetencji osobistych i poznanie własnego potencjału i możliwości;
 • Zwiększenie osobistych predyspozycji wymaganych na rynku pracy;
 • Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;
 • Zwiększenie kompetencji społecznych: przełamywanie wewnętrznych schematów siebie i świata w grupie;
 • Zwiększenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych u rodziców;
 • Promowanie prozdrowotnego stylu życia i zachowań;
 • Podwyższenie kluczowych umiejętności pracowniczych.

    Projekt jest realizowany w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Ursus m.st. Warszawy w okresie od IV.2012r. do XII. 2014r.

Wartość projektu ogółem wynosi 779 000 zł.

Koordynator Projektu: Marcin Redzicki, tel. 4784115