Dział Pomocy Specjalistycznej

Do głównych zadań Działu Pomocy Specjalistycznej należy:

  • specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • opracowywanie zasad współdziałania z klientem / rodziną / w celu rozwiązania istniejących problemów,
  • pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych,
  • pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • wspieranie i współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
  • inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów społecznych wynikających z rozpoznanych potrzeb,
  • pozyskiwania, motywowanie i wspieranie wolontariuszy,
  • monitorowanie środowisk dysfunkcjonalnych i miejsc w których przebywają osoby bezdomne.