Dzienny Dom Pobytu Seniora

Dzienny Dom Pobytu Seniora
ul. Walerego Sławka 2
02-495 Warszawa

tel. 0-606-76-86-76

Celem działalności Dziennego Domu Pobytu Seniora jest:

 • wsparcia dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych;
 • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej;
 • aktywizację osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia;
 • pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokojanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich;
 • wsparcie rodzin starszych w opiece nad nimi;
 • poprawa sytuacji ekonomicznej osób starszych.

Zadania realizowane w PPPS:

 • zapewnienie jednego gorącego posiłku;
 • pomoc zapewniająca poprawę sytuację finansową;
 • zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki);
 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia usprawniające ruchowo;
 • zajęcia rekreacyjne (organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczki piesze po okolicy);
 • imprezy kulturalne (wyjścia do kina, organizacja koncertów, udostępnianie codziennej prasy);
 • udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych - współpraca z rodziną;
 • współpraca z placówkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę życia seniorów.