Dostawa 15 ton węgla | 2019

28 maj 2019 | Zapytania ofertowe archiwalne

Warszawa 28.05.2019 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 1.Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1,  02-494 Warszawa
NIP 522 22 44 219

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  15 ton węgla (orzech I klasa) dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy  Ursus m.st. Warszawy tym:
a) 2,5  ton z usługą transportu węgla z magazynów Wykonawcy do podopiecznych Ośrodka pod wskazany adres przez Zamawiającego ( na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
b)  12,5 ton wraz z usługą transportu i zniesienia do piwnic, szop, komórek  wyznaczonych przez klientów OPS Dzielnicy Ursus.

Dostarczony węgiel winien spełnić poniższe wymagania: – wymiar ziarna – 80 mm x 40 mm – kaloryczność – min. 27 000 kJ/kg – popiół – 3-7% – siarka – 0,2-0,9% – wilgotność – 3-10% przeznaczony do użytku uniwersalnego, w szczególności służący do opału w piecach domowych, niezależnie od ich typu. 

Wykonawca winien posiadać dokument potwierdzający wymagane przez Zamawiającego parametry dostarczanego węgla i okazać go Zamawiającemu na jego wezwanie 

Zamawiający każdorazowo min. 2 dni przed umowną datą rozwożenia węgla przekaże Wykonawcy imienną listę wraz z adresami klientów. Lista, na której klienci kwitują odbiór węgla stanowi podstawę wystawianie faktury.

3. Płatność za wykonanie zamówienia – 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

4. Termin wykonania zamówienia:
14.06.2019 r. – odbiór listy klientów z OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
17-18.06.2019 r. –  I termin dostawy  węgla do klientów.
24.06.2019 r. –  II termin dostawy  węgla do klientów.

5. Ofertę (zał. nr 1) należy złożyć  do 04.06.2019r do godz. 11,00 do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Cena przedstawiona w ofercie nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.

6.Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Cena usługi – 100%

 

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy