Główny księgowy w ŚDS

2 gru 2020 | Oferty pracy aktualne

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  „Słoneczny Dom”, działając na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy GP-OR.0052.2944.2020  z dnia 26.10.2020 r.  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

 główny księgowy (1 stanowisko w wymiarze 0,5 etatu)  

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” – utworzonej od dnia 1 stycznia 2021 r.  jednostce budżetowej m.st Warszawy na mocy Uchwały NR XXXVII/1141/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r. 

  Termin składania dokumentów: 21.12.2020r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie projektów planów finansowych ŚDS i sprawozdań z ich wykonania,
 • kontrola finansowa działalności ŚDS,
 • prowadzenie księgowości ŚDS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  – prowadzenie dziennika kont wydatków i kosztów oraz kont analitycznych i właściwej dokumentacji stanowiącej podstawę zapisów księgowych,
  – prowadzenie rozliczeń z tytułu dochodów i wydatków budżetowych,
  – prowadzenie inwentaryzacji oraz kasacji składników majątkowych,
  – sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych dla jednostek nadrzędnych,
 • dokonywanie analiz ekonomicznych oraz czuwanie nad wysokością dokonywanych wydatków według właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym dokonywaniem rozliczeń należności i zobowiązań oraz ich akceptowanie pod względem finansowym,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań na potrzeby jednostki nadrzędnej i GUS,
 • opracowywanie informacji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi ŚDS na potrzeby Zarządu i Radnych Dzielnicy,
 • prowadzenie obsługi kasowej domu,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia, 
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne minimum I stopnia, 
 • minimum 6-letni staż pracy, 
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości, finansów publicznych.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, 
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • znajomość procedur administracyjnych i problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 • szkolenia związane z pracą na przedmiotowym stanowisku,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, 
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz pod presją czasu,
 • dobra znajomość obsługi komputera: program finansowo-księgowy KRONfk, umiejętność korzystania z systemów informatycznych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko urzędnicze”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: praca na I piętrze w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Praca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek bez windy, brak możliwości przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami bez pomocy osób trzecich.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu czasu pracy.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nabór zostanie przeprowadzony wieloetapowo:

Etap 1. Ocena formalna złożonych aplikacji
Etap 2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym powyżej terminie do OPS Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) 

lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21.12.2020r. (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Główny Księgowy w ŚDS „Słoneczny Dom” 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 21.12.2020r. do godziny: 16.00

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie aplikacji zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 511 863 083.

Rozpatrzone zostaną tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.