Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”

13 mar 2019 | Oferty pracy archiwalne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1,
02-495 Warszawa ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”
ul. Prawnicza 54, Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • sprawne zarządzanie ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem zajęć, treningów, poradnictwa socjalnego i psychologicznego oraz świadczeniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczestników przez pracowników domu.
 • opracowywanie wraz z pracownikami domu programów wspierająco-aktywizujących dostosowanych do potrzeb uczestników.
 • prawidłowe gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi oraz opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego ośrodka.
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminów.
 • nadzór nad prawidłowym kompletowaniem i prowadzeniem dokumentacji uczestników.
 • opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań.
 • zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i innych uregulowań wewnętrznych.
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy domu.
 • zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów wspierająco-aktywizujących realizowanych w ŚDS
 • przygotowywanie propozycji dotyczących kierunków, zakresów i tematyki szkoleń dla pracowników środowiskowego domu samopomocy.
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami (opiekunami) uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi sic pomocą dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • współpraca z kierownikami i pracownikami innych działów.
 • praca  z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku korownika ŚDS (np. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia).
 • ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej.
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • znajomość przepisów prawu zwłaszcza w zakresie: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • nieposzlakowana opinia.
 • obywatelstwo polskie

Wymagania pożądane:

 • umiejętność zarządzania zespołem.
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań.
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
 • umiejętność przyjmowania odpowiedzialności.
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 • zdolności analityczne.
 • efektywność działania.
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność.
 • dyspozycyjność.
 • inicjatywa.
 • obsługa komputera i programów MS Office, CAS, Pomost, program graficzne
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata),
 • kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, ze kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, podanych dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, w celu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek bez windy, brak możliwości przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami bez pomocy osób trzecich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczaniem się wewnątrz, budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami ŚDS oraz predyspozycji do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o prace może zostać zawarta na czas określony, najdłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie do dnia 27.03.2019 do godz. 16:00r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy  ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko kierownicze w Środowiskowym Domu Samopomocy”.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27.03.2019 r. do godz. 16.00.


Wynik naboru