Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej | 2019

30 wrz 2019 | Zapytania ofertowe archiwalne

Warszawa, 30.09.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1

Zapytanie ofertowe
na modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej

Wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej polegającą na wymianie 46 szt. punktów sieci, 8szt. gniazd elektrycznych  oraz wymianie uszkodzonych kabli w budynku  przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie, w którym mieszczą się następujące ośrodki wsparcia: Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, Dzienny Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” oraz Zespół ds. rodziny.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t.)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest modernizacja sieci teleinformatycznej polegająca na wymianie 46 szt. punktów sieci, 8 gniazd elektycznych oraz wymianę uszkodzonych kabli kategorii 6 UTP i list naściennych w oparciu o sprzęt firmy Solarix. Wymienione kable należy zakończyć w puszkach natynkowych i modułach Keystone Solarix 6 kategorii lub równoważnych.  

Zestawienie danych o instalacji:

LP. Sieć teleinformatyczna  ILOŚĆ
1. Instalacja punktu sieci komputerowej kategorii 6 46
2. Gniazda elektryczne 8
3. Pakiet materiałów instalacyjnych 1
4. Wymiana listew naściennych 1
5. Listwa Naścienna 40×40 i 40×25 80

Wszelkie uzasadnione zmiany, które wykonawca chciałby wprowadzić do przedmiotu zamówienia  (na etapie wykonawstwa) muszą być uzgodnione zamawiającym.   Wszelkie prace -montażowe związane z realizacją niniejszego zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.  

Zamawiający uważa za niezbędne dokonanie przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej w budynku OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po wcześniejszym umówieniu wizyty z p. Mariolą Pytlak – 22 277 34 66.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię uprawnień elektrycznych SEP  do 1kV pracownika przeznaczonego do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy r. do 28.10.2019

Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do soboty w godz. 8-18. 

Kryteria oceny ofert – cena 100 %. 

Okres gwarancji na roboty oraz użyty sprzęt  –2 lat. 

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Ofertę  należy dostarczyć do dnia 04.10.2019 do godz. 12:00  osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.