Pracownik ds. kadr, płac i administracji w ŚDS

2 gru 2020 | Oferty pracy aktualne

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy  „Słoneczny Dom”, działając na podstawie Pełnomocnictwa  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy GP-OR.0052.2944.2020  z dnia 26.10.2020 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

pracownik ds. kadr, płac i administracji (1 stanowisko w wymiarze 0,5 etatu) 

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” – utworzonej od dnia 1 stycznia 2021 r.  jednostce budżetowej m.st Warszawy na mocy Uchwały NR XXXVII/1141/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r. 

Termin składania dokumentów: 21.12.2020 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi, w szczególności dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianami oraz rozwiązywaniem stosunku pracy (w tym: przygotowywanie umów, świadectw pracy, oświadczeń pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy) oraz prowadzenie dokumentacji ewidencji czasu pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list płac,
 • obliczanie składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji ZUSi podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracownika,
 • opiniowanie w zakresie kadrowym wniosków pracowników związanych ze stosunkiem pracy,
 • organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy,
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz z zakresu kadr i płac,
 • organizowanie okresowych przeglądów procedur wewnętrznych oraz opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, instrukcji oraz procedur z zakresu kadr,
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • planowanie i gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz umów zawartych z kontrahentami,
 • wykonywanie innych zadań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Domu,
 • obsługa kasowa i bankowa w celu regulowania zobowiązań jednostki,
 • prowadzenie składnicy akt.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie i min. 5-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i min. 3-letni staż pracy na stanowisku obsługi kadr lub płac,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość systemu Płatnik,
 • znajomość systemów kadrowo-płacowych,
 • biegła znajomość komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego oraz urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania zasobami ludzkimi lub ekonomii,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy  indywidualnej i w zespole oraz pod presją czasu,
 • dobra znajomość obsługi komputera: program Płatnik, AgemaHR Plus do obsługi Kadr i Plac oraz KRONfk, umiejętność korzystania z systemów informatycznych bardzo dobra znajomość pakietu Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko urzędnicze”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Miejsce pracy: praca na I piętrze w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.  Praca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek bez windy, brak możliwości przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami bez pomocy osób trzecich.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu czasu pracy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nabór zostanie przeprowadzony wieloetapowo:

Etap 1. Ocena formalna złożonych aplikacji
Etap 2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym powyżej terminie do OPS Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21.12.2020r. (decyduje data wpływu) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Pracownik ds. kadr, płac i administracji w ŚDS „Słoneczny Dom”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 21.12.2020r. do godziny: 16.00

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie aplikacji zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 511 863 083.

Rozpatrzone zostaną tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.