Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu oraz wideodomofonów | 2019

30 wrz 2019 | Zapytania ofertowe archiwalne

Warszawa, 30.09.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1

Zapytanie ofertowe
na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu oraz wideodomofonów

Wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na robotę budowlaną – rozbudowę i modernizację systemu  monitoringu oraz  wideo-domofonów w budynku i na terenie zewnętrznym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie. Roboty będą realizowane w budynku przy ul. Prawniczej 54 mieszczą się następujące ośrodki wsparcia: Integracyjny Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, Dzienny Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” oraz Zespół ds. rodziny.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t.)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oraz systemu wideodeomofonów,  na który składa się: 

– instalacja kamer wewnętrznych zintegrowanych z promiennikami podczerwieni,
– instalacja kamer zewnętrznych zintegrowanych z promiennikami podczerwieni,
– instalacja cyfrowego rejestratora sygnałów video,
– instalacja urządzeń zasilających,
– instalacji stacji abonamentowych na zewnątrz budynku, monitorów-ekranów dotykowych wewnątrz budynku, zwory elektromagnetycznej z przekaźnikiem udźwigu wraz z uchwytami wewnątrz budynku,
– przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu.

2. Opis ogólny systemu CCTV i w ideo-domofonowego

W budynku zastosowano system telewizji przemysłowej CCTV, który pozwala na ciągłą lub wyrywkową obserwację oraz  rejestrację zdarzeń z obszaru objętego dozorem. Monitoring video nadzoruje najbliższe otoczenie na zewnątrz budynków ośrodka w celu ochrony przed aktami wandalizmu. System telewizji pracował będzie z wykorzystaniem 10 kamer video w trybie dzień-noc. Kamery rozmieszczono w pomieszczeniach wewnątrz oraz wokół dozorowanych budynków zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.  Do systemu rejestratora systemu CCTV będą podłączone 4 stacje wideo-domofonowe z których obraz będzie nagrywany w sposób ciągły. Obraz ze wszystkich kamer zapisywany jest na twardym dysku rejestratora cyfrowego (dostarczonego przez Zamawiającego).  Zapis będzie przechowywany na dyskach przez 30 dni. System wideo-domofonowy musi być również obsługiwany z wewnętrznych monitorów (ekranów) dotykowych.

Kamery zewnętrzne 

Do monitoringu wykorzystano kamery Dahua IPC-CB1C20-0280B lub równoważne w ilości 4 szt. wraz z dedykowanymi puszkami hermetycznymi PFA134E. Kamery obserwujące wejście do budynku i teren od strony ul. Prawniczej

2.1. Kamery wewnętrzne 

Do monitoringu wewnątrz wykorzystano kamery Dahua IPC-CT1C20-0280B lub równoważne w ilości 6 szt. wraz z dedykowanymi puszkami hermetycznymi PFA130E. Kamery obserwujące klatki schodowe na piętrach 3 szt. i korytarze na piętrach 3 szt.

2.2 Rejestrator cyfrowy 

W systemie wykorzystano rejestrator cyfrowy Dahua NVR4216-4KS2 lub równoważny wraz z dyskiem WD 6TB Purple (zakupiony przez Zamawiającego) i możliwością współpracy w ramach jednego systemu ze stacjami wideo-domofonu

2.3. System wideo-domofonowy

Do systemu przewidziano:

– Dahua VTO3211D-P stacja 1 abonamentowa 2 szt. , kamera 2 Mpx lub równoważna,
– Dahua VTO3211D-P2 stacja 2 abonamentowa 2 szt, kamera 2 Mpx lub równoważna,
– Dahua VTH1510CH monitor dotykowy 2 szt. lub równoważna,
– zworę elektromagnetyczną z przekaźnikiem o udźwigu co najmniej 540 kg wraz z uchwytem do zwory typu Z i zasilaczem 12 V 5A z podtrzymaniem.

2.4. Okablowanie systemu  

Instalacje należy wykonać: przy zastosowaniu odrębnego okablowania w listwach naściennych z PCV uniemożliwiający zwisanie oraz dostęp do przewodów. Kable w szafie Rack zakończone mają być na panelach komputerowych firmy Solarix lub równoważnych zgodnych z kategorią 6 UTP, kable przy kamerach i wideo-domofonach w puszkach dedykowanych złączem RJ45. Z uwagi na  stan techniczny budynku przewierty oraz okablowanie należy wykonać po uzgodnieniu tras kablowych z Zamawiającym Instalacja kamer na zewnątrz – przewiert fi 10mm i wyprowadzić przewód na zewnątrz do puszki PFA134. 

2.5 Urządzenia nadzoru 

Rejestrator cyfrowy 

Do pomieszczenia nadzoru w serwerownii należy doprowadzić sygnał z 10 kamer przewodami i 10 urządzeń wideo-domofonowych kablami  UTP Solarix 6 kategorii w korytach naściennych z PCV. Urządzenia zasilające System CCTV i systemu .Kamery zewnętrzne, stacje abonamentowe i monitory dotykowe  podłączone do switcha PoE dostarczonego przez Zamawiającego.

3. ZESTAWIENIE DANYCH O INSTALACJI 

LP. System monitoringu – Prawnicza 54 Warszawa ILOŚĆ
1. NVR4216-4KS2 rejestrator 1 szt. 
2. IPC-CT1C20-0280B Kamera kopułka 2 Mpx 6 szt.
3. IPC-CB1C20-0280B Kamera tubowa 2 Mpx 4 szt.
4. PFA130-E puszka montażowa do kamery 6 szt.
5 PFA134-E puszka montażowa do kamery 4 szt.
6 Instalacja okablowania-kamery, montaż kamer wraz z rejestratorem i uruchomieniem systemu na sprzęcie dostarczonym przez zamawiającego –  switch PoE, szafa komputerowa 10 szt.
7. Podłączenie, konfiguracja rejestratora wraz z montażem ,dysku i  szkoleniem z zakresu obsługi 1 szt.
8 Kabel komputerowy UTP Solarix 6 kategorii  600 mb
9 Wtyki RJ45 10 szt.
     
     
LP. System videodomofonowy – Prawnicza 54 Warszawa ILOŚĆ
1. VTO3211D-P Stacja 1 abonamentowa, kamera 2 Mpx 1 szt.
2. VTTO3211D-P2 stacja 2-abonamentowa, kamera 2 mpx 2 szt.
3. VTH1510CH Monitor ekran dotykowy 6 szt.
5. ZW1200R YOTOGI Zwora elektromagnetyczna z przekaźnikiem udźwig 540kg 1 szt.
6. Uchwyt do zwory Z i zasilacz 12V 5A z podtrzymaniem 1 szt.
7. Instalacja systemu video-domofonowego wraz z doprowadzeniem okablowania UTP 6 kategorii, montażem urządzeniem, uruchomieniem systemu i szkoleniem z obsługi 1 szt.
8. Pakiet materiałów pomocniczych (kołki, złączki, materiały niezbędne do wykonania instalacji) + karty 30 sztuk do otwierania drzwi UNIQUE 125 kHz 1 komplet

Powyższe urządzenia są podawane jako przykład. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych. 

4.Uwagi końcowe  

Wszelkie uzasadnione zmiany, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie wykonawstwa) muszą być uzgodnione zamawiającym.   Wszelkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją niniejszego zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu w przypadku zmiany aranżacji i wystroju wnętrza oraz samowolnej zmiany systemu przez użytkownika. 

Zamawiający uważa za niezbędne dokonanie przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej w budynku OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy po wcześniejszym umówieniu wizyty z p. Mariolą Pytlak – 22 277 34 66.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca dołączy do oferty kserokopię uprawnień elektrycznych SEP  do 1kV pracownika przeznaczonego do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Integralną część zapytania stanowi umowa – załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy r. do 28.10.2019

Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do soboty w godz. 8-18. 

Kryteria oceny ofert – cena 100 %. 

Okres gwarancji na roboty oraz użyty sprzęt  –2 lat. 

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Ofertę należy dostarczyć do dnia 04.10.2019 do godz. 12:00  osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.