Sprawienie pogrzebu | 2019

19 wrz 2019 | Zapytania ofertowe archiwalne

Warszawa, 19.09.2019r. 

Zapytanie ofertowe na sprawienie pogrzebu

Wartość zamówienia poniżej równowartości 30 000 euro

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1,  02-494 Warszawa
NIP 522 22 44 219

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie kompleksowej usługi pogrzebowej  w pełnym zakresie łącznie z pochówkiem na wyznaczonym cmentarzu. W zakres wykonania kompleksowej usługi pogrzebowej wchodzi :

– zakup trumny lub urny
– zakup krzyża nagrobkowego
– przygotowanie nekrologów
– przeprowadzenie czynności pochówkowych takich jak:

a) transport zwłok 

b) załatwienie formalności związanych z pochówkiem

c) przygotowanie grobu

d) opłacenie miejsca na cmentarzu 

e) przechowanie zwłok w „chłodni”

f) przygotowanie ciała do pochówku, toaleta pośmiertna, ubranie

g) pokrycie kosztów ewentualnej kremacji

h) pochowanie zwłok do grobu ewentualnie katakumb

Zamawiający przewiduje, że zleci realizację  około 5 pogrzebów w okresie trwania umowy.  Ze względu na specyficznych charakter usługi rzeczywista liczba dokonanych pogrzebów może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy oraz nie będzie wnosić roszczeń ze strony wykonawcy. 

Cenę za sprawienie 1 pogrzebu należy skalkulować przy założenie, ze pochówek jest wyznaczony na Cmentarzu Komunalnym Południowym  lub cmentarzu wyznaniowym wskazanym  przez OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na formularzu dołączonym do zapytania. Opłaty za nabożeństwo żałobne nie należy wliczać w koszt sprawienia pogrzebu.  

3. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do   31.12.2019r.

4. Termin składania ofert – Ofertę z kalkulacją za 1 pogrzeb należy składać do 26.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy lub na adres sekretariat@ops-ursus.pl . Kryterium oceny ofert – 100 % cena. Osoba do kontaktu Agnieszka Batejko Tel. 22 2773466