Terapeuta w ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

5 lut 2020 | Oferty pracy archiwalne

OGŁOSZENIE O NABORZE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie „Słoneczny Dom” Prawnicza 54, 02-495 Warszawa poszukuje Terapeuty na cały etat. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z problemami psychicznymi. Funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Naszym celem jest tworzenie miejsca o podwyższonej tolerancji na inność, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

CHARAKTER UMOWY:

 • Praca na pełen etat

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologicznym, pedagogicznym lub innym związanym z pracą terapeutyczną, mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce
 • wymagane minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • wysoka kultura osobista, odporność na stres
 • język obcy, obsługa komputera, prawo jazdy

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnie i grupowo zgodnie z opracowanym programem i planem pracy
 • planowanie i realizacja indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej, dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu
 • prowadzenie stałych zajęć: trening kulinarny, zebranie społeczności, zajęcia klubowe, wyjścia edukacyjno-rekreacyjne i innych (np. „Alternatywa” Kwartalnik ŚDS)
 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczestnikami ŚDS
 • współpraca z zespołem wspierająco-aktywizującego w zakresie opracowywania planów pracy, uwzględniających możliwości, zdolności oraz rozwój uczestników
 • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi
 • możliwość realizacji własnych pomysłów

Wymagane dokumenty:

 • życiorys /CV/
 • list motywacyjny
 • kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 02.03.2020 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 2/2020 – Terapeuta ŚDS”.

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godz. 10.00.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy lub zawiera dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o stopniu niepełnosprawności) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

Treść zgody powinna brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ. Niniejsza zgoda została udzielona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

(data i podpis kandydata do pracy)

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma od kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że nie zostaną one do Państwa odesłane lecz zostaną trwale zniszczone lub usunięte z poczty elektronicznej.