Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy szkód powstałych po zalaniu w budynku OPS przy ul. Prawniczej 54 | 2021

28 wrz 2021 | Zapytania ofertowe archiwalne

Warszawa, 28.09.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. Nr 1
02-495 Warszawa

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane o wartości poniżej 130 000 zł
zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na  wykonanie naprawy szkód powstałych po zalaniu w budynku OPS przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie. Zakres prac obejmuje między innymi: cyklinowanie i lakierowanie, montaż drzwi wewnętrznych, przecieranie tynków i dwukrotne malowanie  farbą emulsyjną.  Szczegółowy zakres przedmiotu robót określa przedmiar robót– stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. Zamawiający uważa za niezbędne dokonanie przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej w siedzibie OPS Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  po wcześniejszym umówieniu wizyty z p. Mariolą Pytlak – 22 277 34 66. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.10.2021 r. Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do piątku w godz. 8-17. 

Kryteria oceny ofert – cena 100 %. 

Okres gwarancji  – 24 m-cy.

Przy podpisaniu umowy wykonawca przedstawi ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przez cały okres obowiązywania Umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy brutto.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę za całość przedmiotu zamówienia. Ofertę  wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do dnia 06.10.2021r.  do godz. 10:00  osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sekretariat. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

 

Dokument

Dokument do pobrania (Przedmiar robót)