Dzienny Dom Pobytu Seniora

Cele działalności Dziennego Domu Pobytu Seniora:

 • wsparcie dla osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania,
 • przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
 • pomoc w utrzymywaniu kondycji psychofizycznej,
 • aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia,
 • pomaganie osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, a także towarzyskich,
 • wsparcie rodzin starszych w opiece nad nimi,
 • poprawa sytuacji ekonomicznej osób starszych.

Zadania realizowane w DDPS:

 • zapewnienie jednego gorącego posiłku;
 • pomoc zapewniająca poprawę sytuację finansową;
 • zajęcia edukacyjne (biblioterapia, wykłady, pogadanki);
 • terapia zajęciowa;
 • zajęcia usprawniające ruchowo;
 • zajęcia rekreacyjne (organizowanie wyjazdów krajoznawczych, wycieczki piesze po okolicy);
 • imprezy kulturalne (wyjścia do kina, organizacja koncertów, udostępnianie codziennej prasy);
 • udzielanie wsparcia zachowania więzi rodzinnych – współpraca z rodziną;
 • współpraca z placówkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę życia seniorów.

Dzienny Dom Pobytu Seniora

ul. Walerego Sławka 2
02-495 Warszawa

Tel. 606 768 676

Dzienny Dom Pobytu Seniora

Walerego Sławka 2
02-495 Warszawa
tel. 606 768 676