Zakres działalności

Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Porad specjalistycznych udzielają w Ośrodku specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej:

 • ds. osób bezrobotnych,
 • ds. uzależnień,
 • ds. poradnictwa prawnego,
 • ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • ds. rodziny i dzieci,
 • ds. osób niepełnosprawnych.

Formy oferowanej pomocy wymagające przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc:

 • usługowa – usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne,
 • rzeczowa – przyznanie gorącego posiłku, odzieży,
 • instytucjonalna – pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub przedstwiciela ustawowego; zapewnienie miejsca w Dziennym Domu Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka 2 – placówce oferującej organizację czasu wolnego, zajęcia usprawniające, rehabilitację oraz wyżywienie,
 • finansowa – przyznawana w oparciu o kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, po udokumentowaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek oferuje również pomoc w formie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób, wymagających pomocy oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki. Ośrodek świadczy pracę socjalną oraz bezpłatne poradnictwo w miejscu zamieszkania klienta jak i na terenie Ośrodka. Zakres tej pomocy obejmuje:

 • udzielenie informacji na temat przysługujących uprawnień,
 • udostępnienie informacji dot. domów pomocy społecznej, placówek samopomocowych oraz terapeutycznych wraz z ich ofertą,
 • pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych,
 • pomoc w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, wychowawczych, leczniczych i innych,
 • konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
 • pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom (przekazanie informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego, udostępnienie informacji o placówkach leczniczych i terapeutycznych, praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami),
 • poradnictwo dotyczące sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie z problemami związanymi z bezrobociem,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja środowiska lokalnego, wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych naszej dzielnicy.

Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez ośrodki wsparcia, takie jak:

 • Dzienny Dom Pobytu Seniora ul. Walerego Sławka 2, który oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów oraz prowadzi działalność kulturalną;
 • Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Prawnicza 54, realizuje swój program poprzez m.in organizowanie programowych zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, filmowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych; odrabianie lekcji i wyrównywanie braków szkolnych; zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne. W Ośrodku kontynuowana jest akcja dożywiania dzieci w postaci suchego prowiantu lub ciepłych posiłków pozyskanych dzięki sponsorom. Na chwilę obecną jednym z priorytetowych działań Ośradka Wsparcia jest realizacja programu romskiego finansowanego ze środków MSWiA;