Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W związku z obowiązywaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Macieja Twardowskiego. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem za pomocą adresu iod@ops-ursus.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodku Pomocy Społecznej,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te osoby powierzonych Im zadań,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w celach archiwizacyjnych).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. dane są przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   4. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. zakwestionuje Pani / Pan prawidłowość przetwarzanych danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią / Panem umową lub na podstawie zgody,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państw trzecich.

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27.042016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, zarejestrowanych poprzez system monitoringu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
 2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym podanym w punkcie 1, lub za pomocą adresu e-mail: iod@ops-ursus.pl
 3. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym:
 • Siedziba główna Ośrodka, Warszawa, ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1;
 • Placówka Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”, Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” oraz Dział Pomocy Specjalistycznej – Zespół ds. asysty rodzinnej, Warszawa ul. Prawnicza 54;
 • Teren wokół budynku (posesja).

Dane zarejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres uzależniony od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratorów (dane nadpisują się po zapełnieniu dysków), jednak nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca od momentu zapisania obrazu z kamery. Rejestracji i zapisaniu danych na nośniku podlega tylko obraz( bez dźwięku). Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego  wniosku za zgodą dyrektora Ośrodka. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

W związku z powyższym, dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO oraz na podstawie art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Dane osobowe zgromadzone w związku z monitoringiem mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Załącznik: do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy –regulamin do wglądu w Ośrodku w Dziale ds. administracji