Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapewnia dostępność strony internetowej ops-ursus.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (data publikacji: 17.07.2018, data ostatniej dużej aktualizacji: 18.12.2019).

 1. Strona internetowa ops-ursus.pl umożliwia korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Oświadczenie sporządzono w dniu 17.07.2018 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: Agnieszka Batejko (abatejko@um.warszawa.pl, tel. (22) 2773466 ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 3. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 4. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 5. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, mieści się w różnych lokalizacjach:

 1. Siedziba główna znajduje się przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie na drugim piętrze budynku. Do Ośrodka prowadzi wejście, przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się winda.
  Budynek częściowo dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze. Do budynku przynależy parking, jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, oznaczenia kontrastowe są tylko na schodach.

  W Punkcie Obsługi Klienta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 2. Dzienny Dom Pobytu Seniora mieści się na parterze w budynku przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie. Do placówki prowadzi wejście, przy którym znajduje się pochylnia dostosowana do wózków inwalidzkich.

  Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

  W budynku znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do budynku przynależy parking, jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, brak oznaczeń kontrastowych.

 3. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz Zespół do pracy z rodziną mieszczą się w budynku przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie. Jest to budynek dwupiętrowy, bez windy, wyposażony w schodołaz. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

  Na parterze budynku znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W placówce nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, brak oznaczeń kontrastowych.

  Na drugim piętrze budynku, w pokoju nr 2 można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.