Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapewnia dostępność strony internetowej ops-ursus.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (data publikacji: 17.07.2018, data ostatniej dużej aktualizacji: 18.12.2019).

  1. Strona internetowa ops-ursus.pl umożliwia korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  2. Oświadczenie sporządzono w dniu 17.07.2018 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: Agnieszka Batejko (abatejko@um.warszawa.pl, tel. (22) 2773466 ). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  3. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  4. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
  5. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wielkość czcionki