Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursus m. st Warszawy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrona Zdrowia, Organizacje Pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Urząd Dzielnicy Ursus). Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne

Podstawy prawne działania Zespołu:

 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493;
 • Ustawa z dn. 10 czerwca 2010 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245)

Akty prawne obowiązujące na terenie m.st. Warszawy:

 • Uchwała Nr XVII/329/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Zarządzenie Nr 1414/2011 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • 18 Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 i 26 października
  2011 r. w sprawie powołania Zespołów Interdyscyplinarnych ds.
  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla poszczególnych Dzielnic.

Zadania Zespołu

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów, wchodzących w jego skład i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Grupy robocze – zadania:

 • Opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy w wypadkach wystąpienia
  przemocy w rodzinie;
 • Prowadzenie  rozmów indywidualnych z osobami doznającymi przemocy w celu udzielenia wsparcia i motywowania do podjęcia działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa i zmianę sytuacji w rodzinie;
 • Prowadzenie  rozmów indywidualnych z osobami stosującymi przemoc w celu motywowania do podjęcia działań naprawczych;
 • Monitorowanie sytuacji rodzin w wypadku wystąpienia lub zagrożenia
  przemocą;
 • Dokumentowanie podejmowanych działań i ich efektów w rodzinach
  dotkniętych przemocą.

Grupy robocze – skład:

 • Jednostki pomocy społecznej;
 • Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policja;
 • Oświata;
 • Ochrona zdrowia;
 • Fakultatywnie: kuratorska służba sądowa i inne podmioty, w tym przedstawiciele NGO (organizacji pozarządowych).

Niebieska Karta

Co to jest procedura „Niebieskiej Karty”?

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli określonych podmiotów w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podmioty zobowiązane do realizowania procedury „Niebieskiej Karty”

 • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Policja;
 • Oświata;
 • Ochrona zdrowia.

Procedura „NK”:

 • Karta A – wypełniana przy interwencji
 • Karta B – przekazywana osobie pokrzywdzonej
 • Karta C – wypełniana przez ZI/ GR w trakcie spotkania z osobą pokrzywdzoną (lub jako plan pracy)
 • Karta D – wypełniana przez ZI/ GR w trakcie spotkania z osobą stosująca przemoc

Skład Zespołu

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursus:

 • Elżbieta Dżbik – Przewodnicząca (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Mariusz Wyralski – Zastępca Przewodniczącej (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Agnieszka Niemirowicz – Szczytt (OPS Ursus m.st. Warszawy)
 • Marianna Jaguścik (Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy)
 • Danuta Sokołowska (oświata)
 • Joanna Hermanowska (Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
 • Izabela Migdal (Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
 • Maciej Ornoch (Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy)
 • Maciej Cepil (policja)
 • Waldemar Przydatek (policja)
 • Małgorzata Figura-Burak (ochrona zdrowia)
 • Robert Faliszewski (organizacja pozarządowa)
 • Celina Tymińska (oświata)
 • Barbara Dudzińska (oświata)
 • Regina Dziugiewicz (organizacja pozarządowa)
 • Marzena Włoczewska – Mrówczyńska (kurator sądowy)

Warto wiedzieć

Przestępstwo określane potocznie przemocą w rodzinie czy przemocą domową jest uregulowane w kodeksie karnym w art. 207, który brzmi:

Art. 207

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Przemoc w rodzinie jest to działanie:

 • intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny. Przemoc jest zamierzonym działaniem lub jego zaniechaniem, mającym na celu przejęcie całkowitej kontroli nad ofiarami,
 • naruszające prawa i dobra osobiste ofiar (prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku),
 • wykorzystujące wyraźną asymetrię sił,
 • powodujące ból i cierpienie (sprawca naraża życie i zdrowie ofiar na poważne szkody, co powoduje, że ofiary mają mniejszą zdolność do samoobrony).

Źródła dysproporcji sił:

 • wiek (relacja dziecko – dorosły, staruszek – dorosły),
 • płeć (mężczyzna – kobieta),
 • stan zdrowia,
 • różne zależności, np. kto dysponuje budżetem domowym.

Rodzaje przemocy w rodzinie:

 • Przemoc fizyczna – jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie,
  szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni itp.,
 • Przemoc psychiczna – jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie,
 • Przemoc seksualna – jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych,
 • Przemoc ekonomiczna – jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Cykle przemocy:

 • Faza narastania napięcia, w której sprawca jest zazwyczaj spięty, czepia się o wszystko. Skutkiem tego są drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać się agresja. Energia ofiary jest skoncentrowana na wszystkich możliwych działaniach mogących zapobiec kolejnej awanturze. Prawdą jest, że ofiara nie może nic zrobić, aby uniknąć kolejnej fazy. Zaczyna się czuć odpowiedzialna za zachowanie sprawcy;
 • Faza ostrej przemocy, w której następuje wybuch agresji, sprawca jest gwałtowny, przemienia się w kata. Znajduje w zachowaniu ofiary pretekst do swojego zachowania, wywołuje awanturę, używając przemocy fizycznej w różnych formach. Ofiara może zostać pobita, zraniona, zagrożone może być jej życie. W tej fazie ofiara najczęściej szuka pomocy (pogotowie, lekarz pierwszego kontaktu, policja);
 • Faza miodowego miesiąca – w tej fazie sprawca okazuje skruchę i miłość, zwłaszcza gdy ofiara ujawni prawdę na zewnątrz. Sprawca zachowuje się tak, jak ofiara sobie tego życzy, przeprasza, obiecuje poprawę. Do przeprosin często dołącza prezenty. Sprawca i ofiara zachowują się jak zakochana para. Ofiara zaczyna myśleć i wierzyć, że partner zmienił się, a przemoc była wyłącznie incydentem, który się nie powtórzy. Faza miodowego miesiąca zatrzymuje ofiarę w cyklu przemocy, faza ta mija i następuje po niej faza narastającego napięcia. Niesie ze sobą zagrożenie, bo faza po niej następująca jest zazwyczaj bardziej gwałtowna, co powoduje większe zagrożenie dla ofiary.

Placówki

Placówki publiczne realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy:

Komisariat Policji Warszawa Ursus
02-495 Warszawa
ul. Sosnkowskiego 16
tel.: (022) 603-21-01, 603-21-05, (022) 662-63-53
fax: (022) 603-21-50

  • interwencja;
  • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka służbowa);
  • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia;
  • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa;
  • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa;
  • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy;
  • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Sosnkowskiego 16, pok. 126, 127
02-495 Warszawa
tel. (22) 443 62 43

Porady psychologiczne, prawne, dotyczące problematyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przemocy domowej, HIV i AIDS oraz zaburzeń psychicznych
W PIK jest zatrudnionych 2 psychologów, prawnik, specjalista terapii uzależnienia
pielęgniarka /edukator.

Dni i godziny otwarcia PIK:

poniedziałek     10.00 – 14.00
wtorek             10.00 – 14.00  i 15.00 – 19.00
środa               15.00 – 19.00
czwartek          15.00 – 19.00
piątek              15.00 – 19.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
tel. (22) 277 34 40
http://www.ops-ursus.pl
opsursus@pro.onet.pl

  • Pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc – pomoc indywidualna oraz grupowa;
  • specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • opracowywanie zasad współdziałania z klientem / rodziną / w celu rozwiązania istniejących problemów;
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych;
  • pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji;
  • grupa edukacyjno – wsparciowa dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dni i godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD
Siedzibą Rzecznika jest Zarząd TPD w Ursusie ul. Sosnkowskiego 16 IIp. pok.209
(Dom Kultury „Kolorowa”)
Tel. 728-215-986, adres email: rpd@tpdursus.org.pl

Rzecznik:

  • podejmuje sprawy zgłaszane osobiście przez dzieci, przez ich rodziców lub opiekunów czy podmioty działające w imię dobra dziecka,
  • podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem,
  • zwraca się  do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie odpowiednich wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji,
  • współpracuje z rodzicami, szkołą pedagogami, psychologami, lekarzami, prawnikami i innymi osobami, oraz instytucjami takimi jak Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, jednostki samorządu terytorialnego, które mogą pomóc w rozwiązywaniu zasygnalizowanych problemów,
  • prowadzi mediacje.

Rzecznik wspiera, doradza, konsultuje, podejmuje działania, ale nie wyręcza rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Ursus
ul. Sosnkowskiego 16, pok. 127
02 – 495 Warszawa
tel. (22) 443 62 44

(wtorek 15.00-17.00)

Głównym zadaniem Zespołu to udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom z problemem alkoholowym lub doświadczających przemocy ze strony bliskich osób.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczyna postępowanie:
• na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
• na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
• z inicjatywy własnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15
ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Tel: 228867328 kom. 503160099
Email: poradnia15@wp.pl
WWW: www.poradnia15.pl

  • ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa;
  • Biofeedback;
  • Depresja dzieci i młodzieży;
  • Dziecko krzywdzone, molestowanie;
  • Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna;
  • Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia;
  • Interwencja kryzysowa;
  • Koncentracja uwagi – zaburzenia, trudności;
  • Kryzysy wieku dojrzewania;
  • Kryzys w rodzinie – przemoc, uzależnienia;
  • Lęki, fobie;
  • Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna;
  • Nauczyciele, wychowawcy – porady, warsztaty;
  • Ocena rozwoju poznawczego;
  • Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, rehabilitacja  ruchowa dzieci i młodzieży;
  • Porady wychowawcze;
  • Psychiatra dzieci i młodzieży;
  • Rodzice- psychoedukacja, warsztaty;
  • Trudności emocjonalne – ogólnie;
  • Trudności w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne;
  • Trudności w uczeniu się matematyki;
  • Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników;
  • Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego i pomoc jego rodzinie;
  • Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat;
  • Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe;
  • Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne.

Dni i godziny pracy:

poniedziałek   8.00-20.30
wtorek-piątek 8.00-19.00
sobota           8.00-12.00

Kontakt telefoniczny i przez sekretariat:

poniedziałek-piątek 8.00 – 17.45
sobota                    8.00-12.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
tel. (22) 277 34 40
faks (22) 277 34 70

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
tel. (22) 277 34 40
faks (22) 277 34 70