Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenia pieniężne

Kryteria ustawowe uprawniające do przyznania pomocy finansowej:

Dochód dla osób samotnie gospodarujących – 776 zł;
Dochód dla osób w rodzinie –  600 zł na osobę;

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 776 zł dla osoby samotnej.

Zasiłek stały przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 600 zł.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. W przypadku spełniania kryterium dochodowego, osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. 

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy

Zasiłek przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Zasiłek celowy zwrotny lub z odstąpieniem od zwrotu

Zasiłek przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub z możliwością odstąpienia od żądania takiego zwrotu gdy stanowiłoby to nadmierne obciążenie wnioskodawcy, czy też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy.

Świadczenia niepieniężne

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Dzienny Dom Pobytu Seniora

Dzienny Dom Pobytu Seniora jest ośrodkiem wsparcia. Osobom które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów mają opłacaną składkę zdrowotną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków  publicznych na 90 dni

Osoby chore, które wymagają leczenia lub trafiły do szpitala w trybie nagłym a nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, mogą ubiegać się o wydanie decyzji  potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni, pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego.

Zapewnienie ciepłego posiłku

Jednym z głównych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić, bądź nie mają warunków socjalnych do jego przygotowania.

Osoby samotne, których dochód nie przekracza netto 1164 zł oraz osoby w rodzinie, których dochód nie przekracza 900 na osobę w rodzinie mają prawo do bezpłatnych obiadów, po spełnieniu wyżej wymienionych czynników. Osoby, których dochód przekracza w/w kryterium można przyznać posiłki odpłatne. Odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu.