Podinspektor/inspektor ds. kasowych

20 paź 2023 | Oferty pracy archiwalne

Numer sprawy OPS.ZA.110.7.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor / inspektor ds. kasowych

 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych,
 2. dokonywanie wypłat gotówkowych wg. dowodów zatwierdzonych przez Głównego Księgowego iDyrektora Ośrodka,
 3. odprowadzanie wpływów do banku, przekazanie środków na odpowiednie konta za pośrednictwem urzędu pocztowego,
 4. pobieranie gotówki z kasy banku na podstawie czeków gotówkowychna zabezpieczenie wypłat z kasy,
 5. chronologiczne, rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kasowych, zgodnie z dekretacją dokumentu,
 6. przestrzeganie i stosowanie się doinstrukcji kasowej,
 7. przechowywanie gotówki , druków ścisłego zarachowania i dokumentów przetargowych,
 8. ewidencjonowanie operacji przychodowych i rozchodowych,
 9. bieżąca kontrola dokumentów wpływających do kasy pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
 10. prowadzenie spraw związanych z płatnościami za usługi świadczone na rzecz podopiecznych Ośrodka,
 11. rozliczanie programów i projektów realizowanych przez Ośrodek,
 12. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 13. obsługa systemu finansowo -księgowego ,,KRONfk”,
 14. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 15. sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 16. obsługa kasy fiskalnej,
 17. obsługa systemu bankowego.

Wymagania konieczne

 1. wykształcenie : min. średnie i min. 2 letni staż pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe dla w finansach lub rachunkowości dla stanowiska podinspektora oraz min. : min. średnie i min. 4 letni staż pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe dla w finansach lub rachunkowości dla stanowiska inspektora,
 2. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530));
 3. pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 6. znajomość przepisów z zakresu KPA, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych

Warunki zatrudnienia na stanowisku 

 1. zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu;
 2. praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie oraz pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku
 3. wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon;
 4. fizyczne warunki pracy: bezpośredni kontakt z klientem

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 2. podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”;
 8. podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego 

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 06.11.2023 do godz. 12:00. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor / inspektor ds. kasowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, z siedzibą pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-ursus.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c / art. 9 ust 2 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, że Administrator jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Pani/Pana dane będą także przetwarzane w celu weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO w związku z art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu Seniora, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Administratora, operator pocztowy, a także podmioty którym Administrator udostępnił lub powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, hostingu email, obsługi prawnej, obsługi inspektora ochrony danych, usług w zakresie archiwizacji i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż rok. W przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej) – w ramach dokumentacji pracowniczej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 11. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 12. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.