Inspektor / podinspektor w Zespole ds. Realizacji Świadczeń i Analiz

6 wrz 2023 | Oferty pracy archiwalne

Numer sprawy OPS.ZA.110.2.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor / podinspektor w Zespole ds. Realizacji Świadczeń i Analiz

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało m.in.:

– Obsługa komputerowej bazy świadczeń w systemie informatycznym „POMOST”,
– obsługa oprogramowania do obsługi stypendiów „ST – Stypendia”
– obsługa oprogramowania „Gorący posiłek”
– Współpraca z ZUS, obsługa komputerowej bazy świadczeń w systemie informatycznym „PŁATNIK” dla klientów Ośrodka.
– Prowadzenie rejestru dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla klientów OPS i przesłanie do ZUS.
– Prowadzenie rejestrów i terminowe wystawianie decyzji administracyjnych wg rodzaju przyznanego świadczenia.
– Przygotowywanie materiałów do sporządzania sprawozdań.
– Przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną CAS
– Planowanie środków na wypłatę przyznanych świadczeń.
– Sporządzanie listy wypłat świadczeń dla klientów.
– Dokonywanie realizacji przyznanych świadczeń na podstawie potwierdzonych list
– Rozliczanie rachunków, faktur zgodnie z decyzjami administracyjnymi
– Prowadzenie ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej
–  realizacja przyznanych świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: średnie;
 • staż pracy: min.1 rok;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530));
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe I stopnia;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych
 • doświadczenie zawodowe: min. 1 rok w pracy jako pracownik biurowy.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”;
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 25.09.2023r. do godz. 15:00. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „ Inspektor /podinspektor w Zespole ds. Realizacji Świadczeń i Analiz”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25.09.2023r. do godz. 15:00

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, z siedzibą pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-ursus.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c / art. 9 ust 2 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, że Administrator jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Pani/Pana dane będą także przetwarzane w celu weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO w związku z art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu Seniora, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Administratora, operator pocztowy, a także podmioty którym Administrator udostępnił lub powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, hostingu email, obsługi prawnej, obsługi inspektora ochrony danych, usług w zakresie archiwizacji i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż rok. W przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej) – w ramach dokumentacji pracowniczej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 11. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 12. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.