Kierownik Dziennego Domu Pobytu Seniora

9 sie 2023 | Oferty pracy archiwalne

Numer sprawy OPS.ZA.110.1.2023

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownik Dziennego Domu Pobytu Seniora

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało m.in.:

 1. Kierowanie działalnością DDPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Uzgadnianie z dyrektorem OPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDPS.
 3. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, OPS itp. w celu realizacji zadań DDPS.
 4. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań.
 5. Realizacja zadań zgodnie ze statutem.
 6. Działania promocyjne.
 7. Realizacja zajęć z uczestnikami DDPS.
 8. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z dyrektorem i głównym księgowym OPS.
 9. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji.
 10. Sporządzanie wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDPS.
 11. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDPS, oraz odpowiedzialność za majątek DDPS.
 12. Przestrzeganie przepisów prawa.
 13. Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności podopiecznych DDPS
 14. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych DDPS
 15. Współpraca z wyodrębnionymi w OPS komórkami organizacyjnymi;
 16. Wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z potrzeb OPS, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Wymagania konieczne

 1. Wykształcenie wyższe oraz 5 -letni staż pracy.
 2. Posiadanie co najmniej 3-letniego stażu w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej lub w strukturach samorządowych na stanowisku kierowniczym co najmniej 1 rok
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
 7. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530);

 Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość specyfiki pracy w ośrodkach wsparcia;
 2. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj.: empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych;
 3. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległych pracowników;
 4. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 5. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 6. Przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania DDPS zawierającej m.in. propozycje działań;
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (głównie MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 8. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista, dyspozycyjność

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu.
 2. Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Dziennego Domu Pobytu Seniora Warszawie.
 3. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami.
 4. Wyposażenie stanowiska pracy: biurko, komputer z monitorem ekranowym, drukarka, telefon.
 5. Fizyczne warunki pracy: praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. pisemna koncepcja funkcjonowania DDPS
 2. list motywacyjny;
 3. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 4. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kwestionariusz osobowy;
 9. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”;
 10. podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 29.08.2023 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1, 02-495 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Dziennego Domu Pobyty Seniora”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 29.08.2023 r. do godz. 16:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, z siedzibą pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-ursus.pl lub pisząc na adres korespondencyjny, podany w punkcie 1.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c / art. 9 ust 2 lit. b RODO w związku z art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy. W przypadku podania przez Panią / Pana innych danych osobowych, niż wymagane przepisami art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu pracy, podstawą ich przetwarzania będzie dobrowolna zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w związku z art. 221a § 1 i art. 221b § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, że Administrator jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Pani/Pana dane będą także przetwarzane w celu weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO w związku z art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko kierownika Dziennego Domu Pobytu Seniora, a po zakończeniu procesu rekrutacji – w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą uprawnione przepisami prawa instytucje oraz podmioty sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością Administratora, operator pocztowy, a także podmioty którym Administrator udostępnił lub powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. w zakresie obsługi informatycznej, hostingu email, obsługi prawnej, obsługi inspektora ochrony danych, usług w zakresie archiwizacji i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w ust. 4, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej niż rok. W przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej) – w ramach dokumentacji pracowniczej.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
 11. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 12. Podanie danych wymaganych przez Administratora jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, przetwarzanych w oparciu o zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.